Socjologia grup dyspozycyjnych we Wrocławiu


Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego wychodzi z nową ofertą do studentów. Socjologia Grup Dyspozycyjnych to unikalny w ofercie akademickiej program studiów w zakresie systemowego bezpieczeństwa. Powstał on jako odpowiedź na zapotrzebowanie krajowego jak i zagranicznego rynku pracy na  fachowców w tym zakresie. Program studiów obejmuje aż 55% przedmiotów do wyboru, dzięki czemu studenci mogą profilować proces kształcenia według własnych preferencji.

Osoby rozpoczynające studia na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych od trzeciego semestru studiów mają do wyboru następujące specjalności:

  1.       Dyspozycyjne systemy cywilne;
  2.       Dyspozycyjne systemy paramilitarne;
  3.       Dyspozycyjne systemy militarne;

Kierunek przeznaczony jest dla osób potrafiących łączyć wiedzę z zakresu systemów bezpieczeństwa z uregulowaniami rynku pracy w wybranych jego sektorach (cywilnym, paramilitarnym i militarnym). Program kształcenia jest tak zaprojektowany, aby obok przedmiotów podstawowych student miał do wyboru kształcenie kierunkowe, specjalistyczne a w szczególności praktyczne. Absolwent będzie posiadał specjalistyczne kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, które umożliwią mu pracę w złożonych systemach antropotechnicznych (człowiek-technika-otoczenie) zgodnie z ideologią Safety Culture.

Zdobyte podczas studiów na kierunku socjologia grup dyspozycyjnych kwalifikacje przygotowują absolwentów do zarządzania bezpieczeństwem w zorganizowanych społecznościach na wypadek zaistnienia wielowymiarowych niebezpieczeństw.

 Co oferują twórcy kierunku?

Absolwenci będą wykwalifikowanymi specjalistami z zakresu nauk społecznych w dziedzinie bezpieczeństwa i uzyskują stopień licencjata.

  • Praktyki w instytucjach samorządowych, resortowych jak i biznesowych;
  • międzynarodowa wymiana studentów w ramach programu ERASMUS;
  • stypendia naukowe i socjalne;
  • studia realizowane są na prestiżowej uczelni o 300-letniej tradycji!

Kształcenie zgodne z zapotrzebowaniem na rynku pracy

Rynek pracy – także europejski – zgłasza zapotrzebowanie na cywilnych ekspertów do spraw bezpieczeństwa systemowego potrafiących minimalizować negatywne skutki nadzwyczajnych zdarzeń, eliminować straty i szkody w obrębie tzw. infrastruktury krytycznej lub też w niestabilnych (ryzyko, kryzys) uwarunkowaniach biznesowych.

Zdobyte kwalifikacje absolwenci będą mogli wykorzystać jako pracownicy służb i formacji militarnego systemu bezpieczeństwa państwa (Wojsko Polskie, służby specjalne, Straż Graniczna), służb i formacji paramilitarnego systemu bezpieczeństwa państwa (Policja, PSP, SW), służb i formacji cywilnego systemu bezpieczeństwa państwa (OSP, RWR, GOPR, WOPR), w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), w międzynarodowych instytucjach i agendach bezpieczeństwa (Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, NATO, OBWE, Rada Europy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa) oraz jako specjaliści w biznesie (zakłady zwiększonego oraz dużego ryzyka, branże o wysokim poziomie ryzyka).

Ścieżka dalszego rozwoju akademickiego przewiduje możliwość realizacji studiów podyplomowych, magisterskich oraz doktoranckich.

Dotatokowe plusy studiowania socjologii we Wrocławiu

Regularnie organizujemy konferencje naukowo-branżowe na temat grup dyspozycyjnych funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa państwa. Ponad to we Wroclawiu odbywają się cykilczne konferencje poświęcone innym dziedziną socjologii jak „Cywilizacje w perspektywie socjologicznej” czy „Sąsiedztwa III RP”. Tradycją stają się spotkania „O Socjologii z Literatką” organizowane cyklicznie we wrocławskim Rynku przez wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego we współpracy z kawiarnią „Literatka”.

W maju każdego roku odbywają się Dni Socjologa, w trakcie których studenci i wykładowcy uczestniczą razem we wspólnych imprezach, grają mecz socjologa, a całe obchody kończą rejsem statkiem po Odrze.

 dr Stochmal