Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa

XXIV Międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem:

Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym,
paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa

7-8 maja 2013 r.
Organizowana przez:
Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych
Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Współorganizatorzy:
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Slovenska republika
Zakład Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Zakład Socjologii Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Oddział Wrocławski
Sekcja Socjologicznych Problemów Bezpieczeństwa Narodowego PTS

Koncepcja tematyczna konferencji:

Istnienie grup dyspozycyjnych w militarnych, paramilitarnych i cywilnych systemach społecznych stało się faktem określonym przez wyzwania związane z cywilizacyjnym rozwojem współczesnych państw. Ludzie żyjący w społeczeństwach wysoko rozwiniętych pod względem cywilizacyjnym dążą do zwiększenia swojego poczucia bezpieczeństwa nie tylko poprzez osobiste zapobieganie rozmaitym zagrożeniom, ale także poprzez stworzenie takich zabezpieczeń, które umożliwiają przezwyciężenie skutków zdarzeń będących następstwem przeróżnych zagrożeń, jakich nie udało się przewidzieć i wyeliminować. W tym celu tworzą poszczególne państwa własne systemy zabezpieczające każdego z mieszkańców przed ewentualnymi zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi zagrożeniami.

Źródłem zagrożeń zewnętrznych mogą być obce państwa lub różne grupy terrorystyczne i do przezwyciężania takich zagrożeń konieczne są przede wszystkim militarne grupy dyspozycyjne. Zaś do przezwyciężania wewnętrznych zagrożeń związanych np. z kataklizmami, rozmaitymi katastrofami i istniejącymi problemami społecznymi konieczne są różne wyspecjalizowane paramilitarne i cywilne grupy dyspozycyjne.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują na to, że większe efekty przezwyciężania potencjalnych zagrożeń, jak i ich skutków, można osiągnąć wtedy, gdy przeciwstawiamy się im przy użyciu wszystkich grup dyspozycyjnych, jakie są przydatne w zaistniałej sytuacji. Jednak efektywność wszelkich zbiorowych działań zależy od dobrej koordynacji i współdziałania poszczególnych grup dyspozycyjnych. Z tych to względów uważamy, że zagadnienia dotyczące sprawnego współdziałania grup dyspozycyjnych są na tyle ważne, iż
warto poświęcić im konferencję naukową. Mamy nadzieję, że różne spojrzenia na proponowaną tematykę wzbogacą teorię i praktykę profesjonalnych podmiotów systemu bezpieczeństwa.

Kierunki badawcze konferencji:


Problematyka konferencji omawiana będzie w proponowanych sesjach tematycznych:
I. Wprowadzenie do problematyki – Prezydium Konferencji oraz Komitet Honorowy.
II. Wojsko Polskie – dr Marek Bodziany;
III. Straż Graniczna – mgr Aneta Uss-Lik doktorantka UWr; płk SG dr Marek Waszczuk;
IV. Policja – dr Katarzyna Dojwa; insp. dr Andrzej Łuczyszyn Zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
V. Państwowa Straż Pożarna – dr Małgorzata Stochmal; st. bryg. dr Bogusław Kogut
Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie;
VI. Służba Więzienna – płk Danuta Kalaman Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia
Służby Więziennej w Kaliszu; dr Piotr Łapiński Centralny Zarząd Służby Więziennej;
VII. Grupy dyspozycyjne ochotniczego systemu bezpieczeństwa – GOPR, TOPR, WOPR,
OSP, Lotnicze Pogotowie ratunkowe i inne służby ratownicze. – dr n. med. Robert
Gałązkowski Dyrektor SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe; Sebastian Jeziorski
Harcerska Grupa Ratownicza;
VIII. Ratownictwa techniczne;
W ramach proponowanych sesji tematycznych podejmowane będą następujące
problemy:
 Współdziałanie i współpraca wyspecjalizowanych grup dyspozycyjnych militarnego,
paramilitarnego i cywilnego systemu bezpieczeństwa państwa (służb mundurowych,
straży, inspekcji, ratownictw ect.).
 Rozważania teoretyczne i praktyczne nad rolą grup dyspozycyjnych w systemie
bezpieczeństwa.
 Ramy prawne współdziałania grup dyspozycyjnych w wydzielonych podsystemach
bezpieczeństwa.
 Wpływ rozwoju społecznego i cywilizacyjnego na systemy bezpieczeństwa.
 Współpraca grup dyspozycyjnych w obliczu zagrożeń ekologicznych, cywilizacyjnych i
społeczno-politycznych.
 Problematyka współdziałania dyspozycyjnych struktur bezpieczeństwa (np. Wojsko,
Policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza
Straż Pożarna, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Ratownictwo Medyczne
oraz pogotowia techniczne).
 Ochotnicze (woluntarystyczne) instytucje zapewniające bezpieczeństwo w obliczu
lokalnych zagrożeń.
 Grupy dyspozycyjne w zurbanizowanym środowisku społecznym (Ratownictwo
Medyczne, różnego typu pogotowia techniczne, np. Pogotowie Gazowe, Pogotowie
Energetyczne, itp.).
 Bezpieczeństwo w obliczu zagrożeń równowagi społecznej (ryzyko, zagrożenie, kryzys
oraz klęski).
 Symulacje akcji ratowniczych oraz wspólne ćwiczenia zgrywające różne formacje
systemu bezpieczeństwa.
 Specyfika kształcenia członków grup dyspozycyjnych w podsystemach
bezpieczeństwa.
 Czynniki wpływające na treść programów kształcenia dla systemów bezpieczeństwa
wydzielających w swoich strukturach grup dyspozycyjnych.
 Interdyscyplinarne podejście do problematyki systemów bezpieczeństwa na poziomie
lokalnym, regionalnym i ponadnarodowych.
 Inne obszary badawcze włączające się w główny nurt naukowy konferencji.

Prezydium Konferencji:
prof. dr hab. Jan MACIEJEWSKI – Przewodniczący
prof. dr hab. Józef MATIS – Wiceprzewodniczący, Słowacja

Komitet Honorowy i Komitet Naukowy Konferencji

Komitet Organizacyjny:
Przewodnicząca: dr Małgorzata Stochmal, 665-666-930, konferencja@grupydyspozycyjne.pl
– patronaty, sponsoring, reklama, zaproszenia indywidualne, strona internetowa
konferencji, wydawnictwo publikacji oraz sprawy merytoryczne.
Członkowie:
 dr Marek Bodziany – sprawy organizacyjne;
 dr Piotr Łapiński – sprawy organizacyjne;
 doktorantka UWr Agnieszka Sokołowska – sprawy organizacyjne;
 mgr Aneta Uss-Lik, 504-335-131; zgloszenia@grupydyspozycyjne.pl –
zgłoszenia udziału w konferencji oraz sprawy organizacyjne.
 student Adam Skupny, IS UWr, rejestracja uczestników w dniu konferencji;
Kontakt dla zagranicznych Uczestników:
 prof. dr hab. Jan Maciejewski, mobile +48 601-580-135 – niemiecki, rosyjski,
słowacki, czeski;
 dr Małgorzata Stochmal, mobile +48 665-666-930, mgr Aneta Uss-Lik, 504-335-131; –
angielski;

Skomentuj artykuł

Proszę wpisać swoje imię

Twoje imię jest wymagane

Proszę wpisać prawidłowy adres email

Email jest wymagany

Wpisz swoją wiadomość

O nas

Portalsocjologa.pl powstał w 2009 roku w odpowiedzi na brak miejsca dyskusji dla studentów socjologii, absolwentów oraz osób dopiero chcących podjąć edukację w tym zakresie.
Po zapaści i roku nieobecności portal wrócił odmieniony, z jednej strony jeszcze bardziej przejrzysty i przyjazny użytkownikowi, a z drugiej bardziej profesjonalny i zorientowany na działalność naukową.

Portalsocjologa.pl © 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone

zapraszamy ponownie;)

Designed by GGdesign Studio