Cywilizacje2012


uwr

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Oddział Wrocławski zapraszają do udziału w II edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej:

Cywilizacje w perspektywie socjologicznej.

(Nie)ład a (od)budowa cywilizacji.

Środa 12 XII

8:30-9:15        Rejestracja uczestników

9:15-9:30        Otwarcie konferencji przez dyrektora Instytutu Socjologii UWr prof. Zbigniewa Kurcza

9:30-11.30 Panel I

9:30-9:50       prof. Zdzisław Zagórski (UWr) Ład cywilizacyjny. Wybrane aspekty problematyki

9:50-10:10      prof. Dominik Kubicki (UAM) Anatomia badania kultury cywilizacyjnej (w ogóle) na przykładzie europejskiego Zachodu i jego kulturowej dezintegracji

10:30-10:50    dr Bartłomiej Brzeziński (UAM) Wyzwania nauk politologicznych i stosunków
międzynarodowych wobec procesów dezintegracyjnych
System międzynarodowy jako metoda badania cywilizacji

10:50-11.10    prof. Jan Maciejewski (UWr) Cywilizacyjne zróżnicowanie armii

11:10-11.30    Dyskusja

11:45-13:45 Panel II

11:45-12:05    dr Olga Nowaczyk (UWr) Cywilizacja jako krucha podstawa ładu

12:05-12:25    mgr Tomasz Lisowski (UWr) Koncepcje cywilizacji Arnolda Josepha Toynbee

12:25-12:45    mgr Maria Michniowska (UŚ) Tofflerowskie fale cywilizacji i ich echa w życiu codziennym

12:45-13:05    mgr Monika Wasilonek (UMCS) Baumanowska „płynna” rzeczywistość jako przykład przemian cywilizacyjno-technologicznych we współczesnym świecie

13:05-13:25    mgr Marek Pająk (UWr) Problem ładu w teorii cywilizacji Erica Voegelina

13:25-13:45    Dyskusja

13:45-14:30    Obiad

14:30-16:30 Panel III

14:30-14:50    prof. Krzysztof Wielecki (UW) Serfowanie po fali kryzysu. Destrukcja, rozpad czy konstrukcja?

14:50-15.10    dr Mariusz Baranowski (WSNHiD w Poznaniu) Nie-kulturowe determinanty cywilizacyjne – socjoekonomiczne podstawy ładu światowego

15:10-15:30    prof. Janusz Hryniewicz (UW) Wschodnioeuropejskie wizje rozpadu kultury Zachodu i ich weryfikacja

15:30-15:50    mgr Dawid Krysiński (UWr) Kryzys cywilizacji uniwersalnej kryzysem globalnych metropolii? O współzależności miejskich i cywilizacyjnych przemiana

15:50-16:10    Dyskusja

16:25-17:45  Panel IV

16:25-16:45  mgr Bartosz Szyja (UWr) Od hegemona do podupadającego supermocarstwa. Przemiany cywilizacyjne a pozycja Stanów Zjednoczonych we współczesnym świecie

16:45-17:05    mgr Filip Bobociński (UW) Starcie Cywilizacji. Wojna z Terrorem jako próba rekonstrukcji świata uładzonego – analiza narracji zawartych w wybranych grach i zabawach

17:05-17:25    mgr Patrycja Ściebior-Jońska (UWr) Od ery papierowych kart do głosowania do ery komputerów

17:25-17:45    Dyskusja

Czwartek 13 XII

9:30-12:00      Panel V

9:30-9:50       dr Piotr Cichocki (UAM) Kryzys czy kres „europejskiego snu”?

9:50-10:10      prof. Karol Piasecki (US) „Cała para w gwizdek” czyli o mocy jałowej w cywilizacji

10:10-10:30    dr Jerzy Żurko (UWr) Perspektywy kultury europejskiej

10:30-10:50    prof. Bohdan Górski (Fryburg) Fundamentalne idee traktatu lizbońskiego

10:50-11:10    dr Piotr Pieńkowski (UWr) Integracja Zachodu a suwerenność Polski. Perspektywa socjologiczna

11:10-11:30    mgr Stanisław Kamykowski (UWr) Cywilizowanie kibiców a (od)budowa ładów

11:30-12:00    Dyskusja

12:20-14:20    Panel VI

12:20-12:40    mgr Jacek Trzebuniak (UJ) Tybetańczycy – starożytność a współczesność

12:40-13:00    mgr Piotr Bukowczyk (UWr) Zagadnienie pracy ludzkiej w doktrynie katolickiej i kalwińskiej

13:00-13:20    mgr Beata Bielska (UMK) Patologie w polskim szkolnictwie wyższym, a problem reprodukcji struktur ładu poznawczego ku prawdzie

13:20-13:40    dr Tomasz Stępień (PWr) Metafora uprzestrzennienia na kanwie teorii cywilizacji i społeczeństwa

13:40-14:00   

14:00-14:20    Dyskusja

14:20-15:00 Obiad

15:00-17:30 Panel VII

15:00-15:20    mgr Tomasz Kamiński (UMK) Pić czy nie pić? Socjologiczne spojrzenie na alkohol jako przyczynę ładu i nieładu cywilizacyjnego

15:20-15:40    prof. Andrzej Boczkowski (UŁ) Cywilizacyjna rola edukacji w społecznej praktyce

15:40-16:00    mgr Arkadiusz Szałkowski (UMK) Makdonaldyzacja społeczeństwa a proces rozwoju cywilizacji

16:00-16:20    mgr Magdalena Fac (UW/WAS) Global public health – w stronę nowego paradygmatu w socjologii zdrowia

16:20-16:40    dr Dorota Żuchowska-Skiba, dr Maria Stojkow (AGH) Od społeczeństwa instytucji do społeczeństwa sieci. Rola i znaczenie sieci społecznych w życiu osób niepełnosprawnych

16:40-17:00    Dyskusja

Zakończenie konferencji

Koncepcja konferencji:

12-13 XII 2012 roku we Wrocławiu odbędzie się druga edycja konferencji Cywilizacje w perspektywie socjologicznej. Tym razem podtytuł konferencji brzmi (Nie)ład a (od)budowa cywilizacji. Przemierzając obszary poznawcze tematyki cywilizacyjnej postaramy skupić się na aktualności pojęcia „(nie)ładu” wobec stanu rzeczywistości oraz podjąć dyskusję nad perspektywą (od)budowy porządku cywilizacyjnego. Zastanowimy się czy umożliwia on lepsze poznanie współczesnych tendencji makropoziomowych błądzących między zużywaniem się ładów narodowych, żywiołową globalizacją, a zakusami imperialistycznymi i neokolonialnymi aktorów na globalnej szachownicy.

Problematyka cywilizacji i nowych wyzwań cywilizacyjnych wymaga przypomnienia tych wątków klasycznych i współczesnych teorii cywilizacji, które mogą być użyteczne w interpretacji zachodzących procesów współczesności, jak i wskazania na „odkrywane” i wymagające „odkrycia” obszary rzeczywistości współczesnego świata.

Być może, tak jak niegdyś, gdy rodziła się klasyczna socjologia społeczeństwa narodowo-obywatelskiego, już dziś powinniśmy uprawiać naukę o cywilizacjach, wychodząc poza tradycyjnie postrzeganą „socjologię”, na rzecz budowy nowych, megapoziomowych form ładów – ładów cywilizacyjnych?

Organizatorzy konferencji przyjmując ukazaną wyżej perspektywę możliwego ujęcia problematyki cywilizacji zachęcają równocześnie do podjęcia z nią polemiki, przy wykorzystaniu teorii „wielu” czy „jednej” cywilizacji współczesnego świata (F. Koneczny, S.P. Huntington, M. Todd, A.J. Toynbee, N. Elias, U. Beck i in.) oraz wykorzystaniu stosownych  danych i materiałów historycznych. Jesteśmy przekonani, iż wielowątkowa refleksja nad procesami zachodzącymi na poziomie cywilizacyjnym stanowić będzie ważny wkład w rozwój socjologii i innych nauk społecznych.

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Zdzisław Zagórski, prof. UWr

dr Adam Mrozowicki

dr Olga Nowaczyk

Sekretarz komitetu:

mgr Stanisław Kamykowski

FAQ/Najczęściej zadawane pytania (kliknij pytanie aby uzyskać odpowiedź):

[faq]

W organizacji konferencji wspomagają nas członkowie Studenckiego Koła Naukowego Makrosocjologii UWr oraz PortalSocjologa.pl (obsługa medialna)